Langues

Galerie du musée des bisses

Grossa (Jolital)

hameau / Weiler Wasserleite hameau / Weiler Wasserleite Renovation Grossa Grossa éscalier / Steintreppe Hochflüerüss déssableur en hiver / Entsander im Winter prise d'eau / Wasserfassung Jolibach 962m Hochflüerüss (fin du bisse / Ender der Suone)